c04f7bd5-16bc-4749-96e9-63f2af4ed8ec

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

0 topar (4)

Biziň kompaniýamyz 1983-nji ýylda döredildi. Theyllaryň dowamynda Hytaýda iň meşhur kondisionerleriň, sowadyjylaryň, doňduryjylaryň we kir ýuwýan maşynlaryň birine öwrüldi.Önümimiziň hili yzygiderli gowulaşmak, her ädimiň we jikme-jiklikleriň berk ýerine ýetirilmegine esaslanýar.Önümlerimiz bazaryň we müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin CCC, CE, GS, DOE, UL, SAA we beýleki içerki ýa-da halkara şahadatnamalardan geçdi.Bu aralykda, önümçiligi, işlemegi we önümiň ajaýyp hilini üpjün edýän ISO9001, ISO14000, OHSAS18000-den geçdik.Telewizor, gap-gaç ýuwýan maşyn, vitrin, döş doňduryjy, aýaz seriýasy we ş.m. ýaly täze modeller işlenip düzüldi. Ösen önümçilik liniýalary bilen ýyllyk kuwwaty 3,5 million birlige ýetdi, Hytaýda 6-njy aralyk.Müşderilere ajaýyp hyzmat berýän kondisioner, holodilnik we doňduryjy esasy tehnologiýany ösdürmäge özümizi bagyşlaýarys.

Önümleriň hili üçin TUV SGS standarty bilen synag laboratoriýamyz bar, ähli önümler ses, energiýa, howpsuzlyk, öndürijilik, funksiýa, çydamlylyk, garrylyk, gaplamak we daşamak ýaly ähli taraplary öz içine alýan 52 önüm synag talaplaryny aldy.Gelýän bölekleri gözden geçirmekden QC ulgamyny berk berjaý edýäris.Önümçilik prosesi we gutarnykly önümçilik barlagy. Her bölümiň iberilmezden ozal 100% synagdan geçiriljekdigine göz ýetireris.

Biz eýýäm 100-den gowrak ýurt we sebit bilen hyzmatdaşlygy ýola goýduk. Dünýädäki ähli telekeçileri tüýs ýürekden garşylaýarys!

Satuw mukdary
+
2020-nji ýylda million dollar
Satuw mukdary
+
million sany
Hytaý Top
soňky bäş ýylda
Bar
+
işçiler
Bilen gatnaşyk gurmak
+
ýurtlar we sebitler

RD & QC

TUV SGS standartly, Sesi, Energetika, howpsuzlyk ýaly öz synag laboratoriýamyz bar.Wibrasiýa.Öndürijilik, ulanyjylary simulirlemek we garrylyk .Biziň hemmämiz synap bileris, her bölümiň 100% synagdan geçiriljekdigine göz ýetireris, önümçiligimizde berk hil gözegçilik ulgamyny alarys, gelýän materiallar üçin, önümiň hilini barlamakda çykýan hil barlagyny hem öz içine alýar.Mysal üçin, çig malyň hilini barlamak, çig mal bilen üpjün ediji biziň üpjün edijimiz bolmak islese, berk laboratoriýamyzda materiallaryny 3 aýlap synagdan geçireris, berk hil synagyndan soň hili kynçylyk çekmese. Şonda olar ygtybarly hyzmatdaşymyz bolup bilerler üpjün ediji, her önümçilik prosedurasy wagtynda.

takmynan 1
surat073
takmynan 3
takmynan 5

hilini barlamak üçin hünär taýdan gözegçilik toparymyz bar, Esasy böleklerimiz we komponentlerimiz bilen üpjün ediji ýokary hilli üpjün edijiler .Olar haier ýaly meşhur marka bilen hem üpjün edýärler.Midea. Gowy çig mal bilen üpjün ediji hem ýokary hilli önümleri kepillendirýär. Önümçiligiň hilini barlamakda, ähli önümçilik prosesinde hiline gözegçilik edýäris, Şeýle hem gelýän bölekleri barlamak üçin üç sany esasy gözegçilik baglanyşygyny goýýarys. Önümçilik barlagy we taýýar önümçilik barlagy Ahyry hilimiz bölüm, müşderiler bilen habarlaşmak, ulanyjylaryň hil meselelerini we arz-şikaýatlaryny çözmek, hil maglumatyny seljermek we hilini ýokarlandyrmak üçin ýöriteleşdirilen bölümi ýokarlandyrdy.

takmynan 6
takmynan 2
takmynan 7
surat075

Gözleg we gözleg toparymyz elmydama içindäki dizaýny we gurluşy gowulandyrýar.yzygiderli öz-özüňi täzeläp, çykdajylary azaldýarys.bu aralykda her ýyl 3 million birlik öndürýäris.şonuň üçin uly önümçilik önümçilik çykdajylaryny azaldyp biler.Esasanam çig mal satyn alanymyzda, uly önümçilik sebäpli çykdajylar şoňa görä azalýar. Şol bir wagtyň özünde özümiziň metal metal, sanjym galyplary we jemleýji gurnama bar

Taryhymyz

Taryh

Sergi we myhman

Işewür hyzmatdaşlyk

logo