c04f7bd5-16bc-4749-96e9-63f2af4ed8ec

Senagat habarlary

Senagat habarlary

 • Sowatmak ýa-da sowatmazlyk: Iýmit sowadyjy hakda bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

  Sowatmak ýa-da sowatmazlyk: Iýmit sowadyjy hakda bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

  Hakykat: Otagyň temperaturasynda iýmit bilen baglanyşykly keselleri döredýän bakteriýalaryň sany her ýigrimi minutda iki esse artyp biler! Sowuk pikir, şeýlemi?Zyýanly bakteriýa täsirine garşy göreşmek üçin iýmit sowadyjy bolmaly.Whatöne näme we näme sowatmaly däldigini bilýärismi?Süýt, et, ýumurtga we ...
  Koprak oka
 • Aşhana enjamlaryna hyzmat etmek boýunça maslahatlar we mifler

  Aşhana enjamlaryna hyzmat etmek boýunça maslahatlar we mifler

  Gap-gaç ýuwýan maşyn, holodilnik, peç we peç hakda alada etmek hakda bilýänleriňiziň köpüsi nädogry.Ine käbir umumy meseleler - we olary nädip düzetmeli.Enjamlaryňyzy dogry saklasaňyz, olaryň ömrüni uzaltmaga, energiýanyň netijeliligini ýokarlandyrmaga we gymmat bahaly abatlaýyş çykdajylaryny azaltmaga kömek edip bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • Öý enjamlaryny aňsatlaşdyrmak

  Öý enjamlaryny aňsatlaşdyrmak

  Ine, ýuwujy, guradyjy, holodilnik, gap-gaç ýuwýan we AC-iň ömrüni uzaltmaga nädip kömek etmeli.Janly-jandarlara ideg etmegiň - çagalarymyzy söýmek, ösümliklerimizi suwarmak, öý haýwanlarymyzy iýmitlendirmegiň nähili möhümdigini hemmämiz bilýäris.Emma enjamlara-da söýgi gerek.Ine size kömek etmek üçin enjamlary bejermek boýunça käbir maslahatlar ...
  Koprak oka
 • Sowadyjyny nädip abatlamaly ýa-da çalyşmaly?

  Sowadyjyny nädip abatlamaly ýa-da çalyşmaly?

  Tüweleý ýuwujy.Fritsdäki holodilnik.Öý enjamlaryňyz agyrsa, köp ýyllyk sorag bilen göreşip bilersiňiz: abatlamak ýa-da çalyşmak?Elbetde, täze elmydama gowy, ýöne bu gymmat bolup biler.Şeýle-de bolsa, pullary abatlamaga sarp etseňiz, soňundan ýene bozulmajakdygyny kim aýdyp biler?Decisio ...
  Koprak oka
 • Sowadyjynyň sowadylmagy näme üçin wagt alýar?

  Sowadyjynyň sowadylmagy näme üçin wagt alýar?

  Sowadyjylar, älemimizdäki beýleki zatlar ýaly, energiýany tygşytlamak diýilýän fizikanyň esasy kanunyna boýun bolmalydyrlar.Esasy zat, hiç zatdan energiýa döredip ýa-da energiýany inçe howada ýok edip bilmersiňiz: diňe energiýany başga görnüşlere öwrüp bilersiňiz.Munuň gaty ...
  Koprak oka
 • Sowuklamaýan sowadyjyny nädip düzetmeli

  Sowuklamaýan sowadyjyny nädip düzetmeli

  Sowadyjyňyz gaty ýylymy?Sowadyjynyň gaty gyzgyn sebäpleriniň sanawyny we meseläňizi düzetmek üçin ädimleri görüň.Galanlaryňyz ýylymy?Süýdüňiz birnäçe sagadyň içinde täzelendi?Sowadyjyňyzdaky temperaturany barlamak isläp bilersiňiz.Anceshtimal ...
  Koprak oka
 • Sowadyjyňyzy nädogry ulanýandygyňyzyň esasy alamatlary

  Sowadyjyňyzy nädogry ulanýandygyňyzyň esasy alamatlary

  Sowadyjyňyza zeper ýetirmegiň ähli usullaryny bilýärsiňizmi?Sowadyjyny bejermegiň iň köp ýaýran sebäplerini bilmek üçin okaň, kondensator rulonlaryňyzy arassalamazdan, gazetleriň syzmagyna çenli.Şu günki holodilnikler Wi-Fi bilen dostlukly bolup biler we ýumurtganyň ýokdugyny aýdyp biler - ýöne olar ...
  Koprak oka
 • Sowadyjy we doňduryjy ammar

  Sowadyjy we doňduryjy ammar

  Sowuk iýmitleri sowadyjyda we doňduryjyda dogry saklamak we enjam termometrini (ýagny sowadyjy / doňduryjy termometr) ulanmak arkaly howpsuz saklamak möhümdir.Öýde iýmitleri dogry saklamak, tagamyny, reňkini, gurluşyny we nu ... saklamak bilen howpsuzlygy we iýmitiň hilini saklamaga kömek edýär ...
  Koprak oka
 • Iň ýokary doňduryjy vs aşaky doňduryjy.

  Iň ýokary doňduryjy vs aşaky doňduryjy.

  Iň ýokary doňduryjy vs aşaky doňduryjy sowadyjy Sowadyjy söwda barada aýdylanda, agram salmak üçin köp karar bar.Enjamyň ululygy we onuň bilen gidýän baha belligi, adatça göz öňünde tutulmaly zatlardyr, energiýa tygşytlylygy we gutarnykly görnüşleri bolsa derrew ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2