c04f7bd5-16bc-4749-96e9-63f2af4ed8ec

Kir ýuwýan maşyn hakda

KOMPANI PRA PROFILI

Kir ýuwýan maşynymyz bilen has ýaşyl durmuşdan lezzet alyň.

Biziň kir ýuwýan maşynlar kärhanamyz2010-njy ýyl, Hytaýda iň ýokary kir ýuwýan maşynlaryň biridir.Amatly geografiki ýerleşişi, birinji derejeli zehinleri we ösen öý enjamlary tehnologiýasy bilen güýçli maýa goýum fonundan peýdalanýar.

HIL BARLAGY

Önümiň hilini üpjün etmek üçin dünýäniň öňdebaryjy önümçilik enjamlaryny, synag enjamlaryny we hünär dolandyryşyny hödürledik.Kir ýuwýan maşyn önümleri “Apollon”, “Deluxe”, “Moda” we “Easy” seriýalaryndan ybarat.Gelýän bölekleri gözden geçirmekden QC ulgamyny berk berjaý edýäris.Önümçilik prosesi we taýýar önümçilik barlagy.Bizde synag laboratoriýasy barTUV SGS standartyalnan ähli önümler55sesiň, energiýanyň, howpsuzlygyň, öndürijiligiň, işlemegiň, çydamlylygyň, garramagyň, gaplamagyň we daşamagyň ähli taraplaryny öz içine alýan önüm synag talaplary.Her bölümiň aljakdygyna göz ýetireris100% synag edildiýüklemezden ozal.Şeýle hem, çig mal satyn alyş prosesine berk gözegçilik edýäris, üpjün edijiniň giriş proseduralary we üpjün edijini doly dolandyrmak ulgamy bar.Esasy bölekler we galyndy üpjün edijiler şol bir pudakdaky ýokary hilli kärhanalar.

Kir ýuwýan maşyn-1
logo5

Haryt kategoriýalary

Gurnama hatary

surat106
surat108
surat110
9AD6A313-8E02-484b-83F0-BA8BCCC448C0

Hil barlagy

Işewürlik

Öý enjamlary ygtybarly üpjün ediji, 100-den gowrak ýurda we sebite satuw

surat103

Müşderimiz

surat079
müşderimiz

Şahadatnamalar

surat101

Gaplamak we bazar

EEF71A11-8E8B-4a5b-9D2F-FEBE590FCD64