c04f7bd5-16bc-4749-96e9-63f2af4ed8ec

Sorag-jogap

Sorag-jogap

S: Siz göni öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?
Biziň kompaniýamyz, 8000-den gowrak işçini öz içine alýan hünärmen öndüriji, biz Hytaýyň iň gowy 6 kondisioneri we sowadyjy we doňduryjy kompaniýadyrys we hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýan iň gowy hilli, iň çalt gowşuryş we iň ýokary karz görkezmek üçin elimizden gelenini ederis seniň bilen!

S Hil önümlerini nädip kepillendirýärsiňiz?
A Biz ýokary hilli önüm öndürýäris, QC terminine berk eýerýäris. Ilki bilen çig mal üpjün edijimiz diňe bir üpjün etmän, eýsem beýleki meşhur marka bilen hem üpjün edýär.Şonuň üçin ýokary hilli çig mal ýokary hilli önüm öndürip biljekdigimize göz ýetirýär. Soňra SGS, TUV tarapyndan tassyklanan LAB synag synagymyz bar, önümimiziň her biri önümçiligiň öň ýanynda 52 synag enjamyny synagdan geçirmeli.Oňa ses, öndürijilik, energiýa, yrgyldy, himiki laýyklyk, işlemek, çydamlylyk, gaplamak we daşamak we ş.m. synaglar gerek. Goodshli harytlar eltilmezden ozal 100% barlanýar.Iň azyndan 3 synag edýäris, gelýän çig mal synagyny, nusga synagyny, soňra köp önümçiligi.

S Mysal berip bilersiňizmi?
Hawa, nusga berip bileris, ýöne müşderi nusga we ýük tölegini tölemeli.

S: gowşuryş wagty nähili?
A Bu siziň mukdaryňyza bagly.Adatça, goýumyňyzy alanyňyzdan 35-50 gün gerek.

S SKD ýa-da CKD berip bilersiňizmi?Zawod gurmaga kömek edip bilersiňizmi?
Hawa, SKD we CKD hödürläp bileris, önümçilik enjamlaryny ýygnamak liniýasyny we synag enjamlaryny hem berip bileris. Has giňişleýin maglumat üçin habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

S OEM nyşanymyzy edip bilerismi?
Hawa, biz siziň üçin OEM nyşanyny edip bileris. MUGT ÜÇIN. Diňe bize LOGO dizaýnyny hödürleýärsiňiz.

S: Hil kepilligiňiz nähili?
A we ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edýärsiňizmi?Hawa, 1 ýyl kepillik, kompressor üçin 3 ýyl kepillik berýäris we elmydama ätiýaçlyk şaýlaryny berýäris.

S: Satuwdan soňky hyzmat hakda näme?
A Satuwdan soň uly toparymyz bar, haýsydyr bir meseläňiz bar bolsa gönüden-göni aýdyň we ähli meseleleriňizi çözmek üçin elimizden gelenini ederis.