c04f7bd5-16bc-4749-96e9-63f2af4ed8ec

Habarlar

 • Sowatmak ýa-da sowatmazlyk: Iýmit sowadyjy hakda bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

  Sowatmak ýa-da sowatmazlyk: Iýmit sowadyjy hakda bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

  Hakykat: Otagyň temperaturasynda iýmit bilen baglanyşykly keselleri döredýän bakteriýalaryň sany her ýigrimi minutda iki esse artyp biler! Sowuk pikir, şeýlemi?Zyýanly bakteriýa täsirine garşy göreşmek üçin iýmit sowadyjy bolmaly.Whatöne näme we näme sowatmaly däldigini bilýärismi?Süýt, et, ýumurtga we ...
  Koprak oka
 • Aşhana enjamlaryna hyzmat etmek boýunça maslahatlar we mifler

  Aşhana enjamlaryna hyzmat etmek boýunça maslahatlar we mifler

  Gap-gaç ýuwýan maşyn, holodilnik, peç we peç hakda alada etmek hakda bilýänleriňiziň köpüsi nädogry.Ine käbir umumy meseleler - we olary nädip düzetmeli.Enjamlaryňyzy dogry saklasaňyz, olaryň ömrüni uzaltmaga, energiýanyň netijeliligini ýokarlandyrmaga we gymmat bahaly abatlaýyş çykdajylaryny azaltmaga kömek edip bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • Atylylyk we tomus tupanlary enjamlaryňyza nähili täsir edýär

  Atylylyk we tomus tupanlary enjamlaryňyza nähili täsir edýär

  Yssy we çygly bolanda enjamlaryňyzy goramagyň käbir geň galdyryjy usullary.Yssy dowam edýär - we şu tomus howa enjamlaryňyza uly täsir edip biler.Adatdan daşary yssy, tomus tupanlary we elektrik togunyň kesilmegi tomus aýlarynda köplenç has köp işleýän enjamlara zeper ýetirip biler.Emma ...
  Koprak oka
 • Öý enjamlaryny aňsatlaşdyrmak

  Öý enjamlaryny aňsatlaşdyrmak

  Ine, ýuwujy, guradyjy, holodilnik, gap-gaç ýuwýan we AC-iň ömrüni uzaltmaga nädip kömek etmeli.Janly-jandarlara ideg etmegiň - çagalarymyzy söýmek, ösümliklerimizi suwarmak, öý haýwanlarymyzy iýmitlendirmegiň nähili möhümdigini hemmämiz bilýäris.Emma enjamlara-da söýgi gerek.Ine size kömek etmek üçin enjamlary bejermek boýunça käbir maslahatlar ...
  Koprak oka
 • Sowadyjy buz we suw paýlaýjy enjam size laýykmy?

  Sowadyjy buz we suw paýlaýjy enjam size laýykmy?

  Suw paýlaýjy we buz öndüriji bilen holodilnik satyn almagyň oňaýly taraplaryna seredýäris.Sowadyjynyň içine girip, gapy dispenserlerinden buz bilen bir stakan suw almak hakykatdanam gowy zat.Theseöne bu aýratynlyklary bolan sowadyjylar hemmeler üçin dogrymy?Hökman däl.Eger-de bolsaňyz ...
  Koprak oka
 • Baýramçylyk üçin enjamlary taýýarlaň: Barlamaly 10 zat

  Baýramçylyk üçin enjamlary taýýarlaň: Barlamaly 10 zat

  Enjamlaryňyz dynç alyşa taýynmy?Sowadyjyňyzyň, peçiňiziň we gap-gaç ýuwýan maşynyňyzyň myhmanlar gelmezden ozal iň ýokary derejededigine göz ýetiriň.Baýramçylyklar edil burçda, köpçülige Şükür bagşy naharyny bişirýärsiňizmi, baýramçylyk başyny atýarsyňyzmy ýa-da jaý gurýarsyňyzmy ...
  Koprak oka
 • Sowadyjyny nädip abatlamaly ýa-da çalyşmaly?

  Sowadyjyny nädip abatlamaly ýa-da çalyşmaly?

  Tüweleý ýuwujy.Fritsdäki holodilnik.Öý enjamlaryňyz agyrsa, köp ýyllyk sorag bilen göreşip bilersiňiz: abatlamak ýa-da çalyşmak?Elbetde, täze elmydama gowy, ýöne bu gymmat bolup biler.Şeýle-de bolsa, pullary abatlamaga sarp etseňiz, soňundan ýene bozulmajakdygyny kim aýdyp biler?Decisio ...
  Koprak oka
 • Sowadyjynyň sowadylmagy näme üçin wagt alýar?

  Sowadyjynyň sowadylmagy näme üçin wagt alýar?

  Sowadyjylar, älemimizdäki beýleki zatlar ýaly, energiýany tygşytlamak diýilýän fizikanyň esasy kanunyna boýun bolmalydyrlar.Esasy zat, hiç zatdan energiýa döredip ýa-da energiýany inçe howada ýok edip bilmersiňiz: diňe energiýany başga görnüşlere öwrüp bilersiňiz.Munuň gaty ...
  Koprak oka
 • Sowuklamaýan sowadyjyny nädip düzetmeli

  Sowuklamaýan sowadyjyny nädip düzetmeli

  Sowadyjyňyz gaty ýylymy?Sowadyjynyň gaty gyzgyn sebäpleriniň sanawyny we meseläňizi düzetmek üçin ädimleri görüň.Galanlaryňyz ýylymy?Süýdüňiz birnäçe sagadyň içinde täzelendi?Sowadyjyňyzdaky temperaturany barlamak isläp bilersiňiz.Anceshtimal ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2