banner
banner1
banner22
banner3
X

Meşhur öndüriji
Kondisioner,
Sowadyjylarwe
DoňduryjylarHytaýda

Mugt nusgalary we surat kitaplaryny alyňGO

Biziň kompaniýamyz 1983-nji ýylda döredildi. Theyllaryň dowamynda Hytaýda iň meşhur kondisionerleriň, sowadyjylaryň, doňduryjylaryň we kir ýuwýan maşynlaryň birine öwrüldi.Önümimiziň hili yzygiderli gowulaşmak, her ädimiň we jikme-jiklikleriň berk ýerine ýetirilmegine esaslanýar.Önümlerimiz bazaryň we müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin CCC, CE, GS, DOE, UL, SAA we beýleki içerki ýa-da halkara şahadatnamalardan geçdi.

kompaniýa hakda has giňişleýin biliň
hakda

gözläňesasy hyzmatlar

Yssyönümler

 • Sowadyjy
 • Kondisioner
 • Kir ýuwujy maşyn
 • Telewideniýe
 • Näme üçin bizi saýlaýar?
  Ykdysadyýet has amatly
  Birinji synpyň hili

  Sowadyjynyň we doňduryjynyň esasy tehnologiýasyny ösdürmäge, müşderilere ajaýyp hyzmaty hödürleýäris.Dünýädäki ähli telekeçileri tüýs ýürekden garşylaýarys!

  • Üpjünçilik zynjyrynyň artykmaçlygy
  • Çalt eltip bermek
  • Ulag çykdajylarynyň artykmaçlygy
  • Hil kepilligi
  • Professional topar
  • Ösen tehnologiýa
  Näme üçin bizi saýlaýar?
 • Näme üçin bizi saýlaýar?
  Ykdysadyýet has amatly
  Birinji synpyň hili

  Sowadyjynyň we doňduryjynyň esasy tehnologiýasyny ösdürmäge, müşderilere ajaýyp hyzmaty hödürleýäris.Dünýädäki ähli telekeçileri tüýs ýürekden garşylaýarys!

  • Üpjünçilik zynjyrynyň artykmaçlygy
  • Çalt eltip bermek
  • Ulag çykdajylarynyň artykmaçlygy
  • Hil kepilligi
  • Professional topar
  • Ösen tehnologiýa
  Näme üçin bizi saýlaýar?
 • Näme üçin bizi saýlaýar?
  Ykdysadyýet has amatly
  Birinji synpyň hili

  Sowadyjynyň we doňduryjynyň esasy tehnologiýasyny ösdürmäge, müşderilere ajaýyp hyzmaty hödürleýäris.Dünýädäki ähli telekeçileri tüýs ýürekden garşylaýarys!

  • Üpjünçilik zynjyrynyň artykmaçlygy
  • Çalt eltip bermek
  • Ulag çykdajylarynyň artykmaçlygy
  • Hil kepilligi
  • Professional topar
  • Ösen tehnologiýa
  Näme üçin bizi saýlaýar?
 • Näme üçin bizi saýlaýar?
  Ykdysadyýet has amatly
  Birinji synpyň hili

  Sowadyjynyň we doňduryjynyň esasy tehnologiýasyny ösdürmäge, müşderilere ajaýyp hyzmaty hödürleýäris.Dünýädäki ähli telekeçileri tüýs ýürekden garşylaýarys!

  • Üpjünçilik zynjyrynyň artykmaçlygy
  • Çalt eltip bermek
  • Ulag çykdajylarynyň artykmaçlygy
  • Hil kepilligi
  • Professional topar
  • Ösen tehnologiýa
  Näme üçin bizi saýlaýar?

elmydama almagyňyzy üpjün ederis
iň gowy netijeler.

Tejribe

Tejribe

Biziň kompaniýamyz 1982-nji ýylda döredildi. Theyllaryň dowamynda Hytaýda iň meşhur sowadyjy we kondisioner önümleriniň birine öwrüldi.

Has giňişleýin gör
Hünär topary

Hünär topary

Ösen önümçilik liniýalary bilen ýyllyk kuwwaty 3,5 mln birlige ýetdi, Hytaýda 6-njy aralyk.

Has giňişleýin gör
Hil kepilligi

Hil kepilligi

Önümlerimiz bazaryň we müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin cCC, CE, GS, DOE, UL, SAA we beýleki içerki ýa-da halkara şahadatnamalardan geçdi.

Has giňişleýin gör
 • 35

  Kondisioneri dolandyrmakda 35 ýyllyk tejribe

 • 10

  Hytaý iň gowy 10 kondisioner eksport zawody

 • 10000

  10000-den gowrak işçimiz bar

 • 2000000

  2 million kondisioner satyň

BIZION ŞAHYR KERTIFIKATY

file_2
file_3
file_4
file_5
file_6
file_7
file_8
file_9
 • file_101
 • file_111
 • file_121
 • file_131
 • şahadatnama7
 • şahadatnama5
 • şahadatnama6

Taryhymyz

Biziň kompaniýamyz 2002-nji ýylda döredildi. Yearsyllaryň dowamynda Hytaýyň iň meşhur sowadyjy we doňduryjy önümlerine öwrüldi.

Taryhymyz

Müşderilerimiz HEMMESI DÜNLD .DE

file_6
faýl_15
file_16
file_17
file_18
file_19
file_20
file_25
file_21
file_3
file_4
file_2
file_24
file_22
file_23
file_1
file_5
file_14

Bahasy üçin sorag

Döredileli bäri zawodymyz ilki bilen hil ýörelgesine eýerip, dünýä derejesindäki önümleri öndürýär.Önümlerimiz bu pudakda ajaýyp abraý gazandy we täze we köne müşderileriň arasynda ygtybarly ynam gazandy ..

tabşyryň

iň soňkyhabarlar we bloglar

has giňişleýin gör
 • iýmit-fb-2

  Sowatmak ýa-da sowatmazlyk: Iýmit sowadyjy hakda bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

  Hakykat: Otagyň temperaturasynda iýmit bilen baglanyşykly keselleri döredýän bakteriýalaryň sany her ýigrimi minutda iki esse artyp biler! Sowuk pikir, şeýlemi?Zyýanly bakteriýa täsirine garşy göreşmek üçin iýmit sowadyjy bolmaly.Whatöne näme we näme sowatmaly däldigini bilýärismi?Süýt, et, ýumurtga we ...
  Koprak oka
 • Aşhana enjamlaryna hyzmat etmek boýunça maslahatlar

  Aşhana enjamlaryna hyzmat etmek boýunça maslahatlar we mifler

  Gap-gaç ýuwýan maşyn, holodilnik, peç we peç hakda alada etmek hakda bilýänleriňiziň köpüsi nädogry.Ine käbir umumy meseleler - we olary nädip düzetmeli.Enjamlaryňyzy dogry saklasaňyz, olaryň ömrüni uzaltmaga, energiýanyň netijeliligini ýokarlandyrmaga we gymmat bahaly abatlaýyş çykdajylaryny azaltmaga kömek edip bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • Elektrik enjamlary

  Atylylyk we tomus tupanlary enjamlaryňyza nähili täsir edýär

  Yssy we çygly bolanda enjamlaryňyzy goramagyň käbir geň galdyryjy usullary.Yssy dowam edýär - we şu tomus howa enjamlaryňyza uly täsir edip biler.Adatdan daşary yssy, tomus tupanlary we elektrik togunyň kesilmegi tomus aýlarynda köplenç has köp işleýän enjamlara zeper ýetirip biler.Emma ...
  Koprak oka