c04f7bd5-16bc-4749-96e9-63f2af4ed8ec

Önümler

13000 BTU R410A ýapyk öý göçme kondisioner

Gysga düşündiriş:

• 4 Rahatlyk tertibi: ýyladyş, sowadyjy, fanat ýa-da suwsuzlandyryjy
• Zeýkeşsiz dizaýn - suwy el bilen aýyrmagyň zerurlygy ýok
• Dynç alyş gurşawy üçin asuda işlemek
• Birnäçe minutda gurnalan penjire şemaly toplumy
• Gurmak we hereket etmek aňsat


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

HTB1CXhQavjsK1Rjy1Xaq6zispXaA
Potensial13000BTU
FunksiýaDiňe sowatmak / atylylyk we salkynlyk
SowadyjyR410a / R290
KompressorRECHI; GMCC; SUMSUNG; ýokary we ş.m.

Näme üçin ABŞ-ny saýlaň

Doly şahadatnamalar:

Our önümler bazaryň we müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin CB, CE, ROHS, SASO, SAA, GS, DOE, UL we beýleki içerki ýa-da halkara şahadatnamalardan geçdi.

Beýleki tarapdan, zawodymyz ISO aldy9001, ISO14000, OHSAS18000tassyklamak,Önümçiligiň, işlemegiň, şeýle hem önümiň ajaýyp hilini üpjün edýär.

Professional gözleg we barlag topary:

Örän güýçli gözleg we barlag toparymyz bar, her bir inerenerimiziň kondisioner üçin onlarça ýyllyk tejribesi bar we meşhur zawoddan gelýär we kondisionerimizi ösdürmek üçin hünär tejribesini berýär we hil meselesiniň 1% -den pesdigine göz ýetirýär.

Zawodyň kuwwaty:

8000 töweregi işçimiz bar we häzirki wagtda ýyllyk önümçilik kuwwaty 2 million toplum bar, şonuň üçin önümçilik üçin 30-40 gün gaty gysga wagt berip bileris.

Üpjünçilik zynjyry üçin biz Ningbo şäherinde ýerleşýäris, bu şäheriň töwereginde esasy bölek zawodlary köp,Çig maly gözlemek biziň üçin has aňsat, diňe daşamak üçin däl, eýsem ýakyn ýerlerde zerur komponentbilengowy baha, mysal üçin plastmassa material, motor, PCB, metal alyp bileris.

Ulag çykdajylarynyň artykmaçlygy

Professional topar

Çalt eltip bermek

Hil kepilligi

Ösen tehnologiýa

Işewür hyzmatdaşlyk:

Şu wagta çenli bu kompaniýa köp sanly “Fortune 500” kompaniýasy bilen strategiki hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy we önümleri 100-den gowrak ýurda we sebite eksport edilýär we sagdyn durmuş enjamlary pudagynda möhüm orny we täsiri bar.

Haryt paneli

9000-Btu-R290-Sowuklama-Diňe ýapyk-jikme-jiklikler3

Parametrler

Potensial

13000Btu

Funksiýa

Atylylyk we sowuk;Diňe sowatmak

Reňk

Ak we ş.m.

11 Wolt

110 V ~ 240V / 50Hz 60Hz

EER

2.6 ~ 3.1

COP

2.31 ~ 3.1

Şahadatnama

CB; CE; SASO;ETL

Logotip

Logörite logo / OEM

WIFI

Elýeterli

Uzakdan dolandyryş

Elýeterli

Awto arassa

Elýeterli

Kompressor

RECHI; GMCC; SUMSUNG; ýokary we ş.m.

doňdurma serişdesi

R410 / R290

MOQ

1 * 40HQ (Her model üçin)

Aýratynlyklary

9000-Btu-R290-Sowuklama-Diňe ýapyk-jikme-jiklikler2
9000-Btu-R290-Sowuklama-Diňe ýapyk-jikme-jiklikler5

Gurnama

9000-Btu-R290-Sowuklama-Diňe ýapyk-jikme-jiklikler4

Arza

9000-Btu-R290-Sowuklama-Diňe ýapyk-jikme-jiklikler1

Sorag-jogap

Göni öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?
Biz 8000-den gowrak işçini goşmak bilen, 1983-nji ýylda döredilen hünärmen öndüriji we size iň gowy hilli, iň çalt gowşuryş we iň ýokary karz görkezmek üçin elimizden gelenini ederis, siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

Esasan haýsy önümleri hödürleýärsiňiz?
Bölünen kondisionerler bilen üpjün edýäris;göçme kondisionerler;polda duran kondisionerler we penjire kondisionerleri.

Diwara gurlan göçme kondisioner üçin haýsy kuwwaty üpjün edýärsiňiz?
5000 BTU, 7000 BTU, 8000 BTU, 9000 BTU, 10000 BTU, 12000 BTU 13000 BTU, 15000 BTU we ş.m. üpjün edýäris.

Göçme kondisioner WIFI dolandyryşyny goldaýarmy?
Hawa, WIFI funksiýasy islege bagly däl.

Haýsy kompressorlar üpjün edilýär?
RECHI üpjün edýäris;GRE;LG;GMCC;SUMSUNG kompressorlary.

R22 R410 we R32 gazynyň näme tapawudy bar?
R22 CHCLF2 (hlorodifuorometan) -dan ýasalýar, ozonosferany ýok eder.
R410A täze ekologiýa taýdan arassa sowadyjy, ozonosferany ýok etmeýär, adaty R22 kondisioneriniň iş basyşy takmynan 1,6 esse, sowadyjy (ýyly) ýokary netijelilik, ozonosferany ýok etmeýär.
R32, CH2F2 (difluorometan) -dan ýasalýar.Partlaýjy däl, zäherli däl, ýangyjy, ýöne şonda-da howpsuz sowadyjy.R32-iň energiýa tygşytlaýjy, ýaşyl we ozonsyz gatlagy häzirki zaman sowadyjylaryň täze ýyldyzlarynyň birine öwrüldi.

Mysal berip bilersiňizmi?
Hawa, nusga berip bileris, ýöne müşderi nusga we ýük tölegini tölemeli.

Getirmegiň wagty nähili?
Bu siziň mukdaryňyza bagly.Adatça, goýumyňyzy alanyňyzdan 35-50 gün gerek.

SKD ýa-da CKD berip bilersiňizmi?Kondisioner zawodyny gurmaga kömek edip bilersiňizmi?
Hawa, SKD ýa-da CKD hödürläp bileris.Kondisioner zawody gurmaga kömek edip bileris, kondisioner önümçilik enjamlaryny ýygnamak liniýasyny we synag enjamlaryny üpjün edýäris, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

OEM nyşanymyzy edip bilerismi?
Hawa, biz siziň üçin OEM nyşanyny edip bileris. MUGT ÜÇIN. Diňe bize LOGO dizaýnyny hödürleýärsiňiz.

Hil kepilligi barada näme aýdyp bilersiňiz?Sptiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edýärsiňizmi?
Hawa, 1 ýyl kepillik, kompressor üçin 3 ýyl üpjün edýäris we elmydama 1% ätiýaçlyk şaýlaryny mugt berýäris.

Satuwdan soňky hyzmat hakda näme?
Satuwdan soň uly toparymyz bar, haýsydyr bir meseläňiz bar bolsa gönüden-göni aýdyň we ähli meseleleriňizi çözmek üçin elimizden gelenini ederis.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň