c04f7bd5-16bc-4749-96e9-63f2af4ed8ec

Önümler

4.5KG Plastiki ýokarky gapak Doly awtomatiki kiçi kir ýuwýan maşyn

Gysga düşündiriş:

DIZayn EXCELLENCE

AASsat AÇYLAN ÖOVÜNI ALY ..

Giňişleýin görkeziş

GYSGAÇA METAL KABINET DIZAYNY

STERILIZASI .A

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

12KG LCD sanly displeý-jikme-jiklikler1

Aýratynlyklary

DIZayn EXCELLENCE

Kir ýuwýan maşynlarymyz daş-töweregine laýyk weseresaplylyk bilen dolandyrylýan dolandyryş panelleri we ergonomikiulanmagyň aňsatlygyny üpjün etmek üçin gurluşyk.ägirt uly mukdarda ýerleşdirýärisýuwujylarymyzdan lezzet almagyňyza ünsi çekýär we berk ynanýareşikleriňizi arassalamak durmuşyny gowulandyrýan dizaýnda.

AASsat AÇYLAN ÖOVÜNI ALY ..

Kir ýuwmak we düşürmek, elli, gysgyçly şemaldyrbir suwuk hereketde açylýan gapy, uly, düşnükli görnüşpenjire, kir ýuwmagyň ýagdaýyny barlamaga mümkinçilik berýär.

Giňişleýin görkeziş

Her funksiýa barada aýdyň görnüş berýän has giň displeý meýdançasy bilenwe ýuwulýan basgançagy görmäge mümkinçilik berýän gök displeý görkezijileribir seretseň, ulanmaga aňsat dolandyryş paneli çaklama işini ýerine ýetirýärkir ýuwmak

GYSGAÇA METAL KABINET DIZAYNY

Ak reňkli nepis şkaf dizaýny, nepisligi görkezýän,gysga we asylly, moda äheňli öý hojalygyna laýyk gelýärdaşky gurşaw, oýlanyşykly jikme-jiklik bilen ajaýyp tertipli şkafdizaýn, diňe bir moda göterijisini däl, eýsem oýlanyşykly manysyny görkezýär.

Jikme-jiklikler

12KG LCD sanly displeý-jikme-jiklikler4

Parametrler

Model

FW45

Kuwwat (ýuwmak / guradyjy)

4.5KG

Adingük mukdary (40 HC)

220 HK

Bölümiň ululygy (WXDXH)

500 * 503 * 853 mm

Agramy (arassa / jemi KG)

22/25 KG

Kuwwat (ýuwmak / aýlamak watt)

240/31 Wt

Ekranyň görnüşi (LED, görkeziji)

Yşyk-diodly indikator

Dolandyryş paneli

PVC stikeri

Programmalar

Adaty / standart / çalt / ýorgan / jorap ýuwmak / ýuwmak / aýlamak / aýlamak / howa gury

Suw derejesi

8

Washuwmagy gijikdiriň

Hawa

Bulaşyk dolandyryş

NO

Çaga gulpy

Hawa

Howa gury

Hawa

Gyzgyn gury

NO

Suwy gaýtadan işlemek

NO

Iň ýokarky gapak materialy

Temperli aýna

Kabinet materiallary

PP Plastik

Motor

Alýumin

Şarlawuk

NO

Jübi rollary

Hawa

Aýlanmak

NO

Gyzgyn we sowuk giriş

NO

Nasos

Meýletin

Aýratynlyklary

12KG LCD sanly displeý-jikme-jiklikler3

Arza

12KG LCD sanly displeý-jikme-jiklikler2

Sorag-jogap

Göni öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?
Biz 1983-nji ýylda döredilen, 8000-den gowrak işçini öz içine alýan hünärmen öndüriji we size iň gowy hilli, iň çalt gowşuryş we iň ýokary karz görkezmek üçin elimizden gelenini ederis, siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

Kir ýuwýan maşynyň haýsy görnüşlerini hödürleýärsiňiz?
Öň ýükleýji kir ýuwýan maşyn, ekiz çüýşe kir ýuwýan maşyn, ýokarky ýükleýji kir ýuwýan maşyn bilen üpjün edýäris.

Topükleýji kir ýuwýan maşyn üçin haýsy mümkinçilik berýärsiňiz?
Üpjün edýäris: 3.5kg.4.5kg.5kg.6kg.7kg.7.5kg.8kg.9kg, 10kg.12kg.13kg we ş.m.

Motoryň materialy näme?
Alýumin mis 95% bar, müşderi ýokary hilli alýumin motorymyzy kabul edýär.

Hil önümlerini nädip üpjün edip bilersiňiz?
Qualityokary hilli önüm öndürýäris, QC terminine berk eýerýäris. Ilki bilen çig mal üpjün edijimiz diňe bir üpjün etmeýär.Beýleki zawodlary hem üpjün edýärler.Şonuň üçin ýokary hilli çig mal ýokary hilli önüm öndürip biljekdigimize göz ýetirýär .Şondan soň SGS, TUV tarapyndan tassyklanan öz synag LAB bar, önümimiziň her biri önümçiligiň öň ýanynda 52 synag enjamyny synagdan geçirmeli.Oňa ses, öndürijilik, energiýa, yrgyldy, himiki laýyklyk, işlemek, çydamlylyk, gaplamak we daşamak we ş.m. synaglar gerek. AII harytlar ugramazdan ozal 100% barlanýar.Iň azyndan 3 synag edýäris, gelýän çig mal synagyny, nusga synagyny, soňra köp önümçiligi.

Mysal berip bilersiňizmi?
Hawa, nusga berip bileris, ýöne müşderi nusga we ýük tölegini tölemeli.

Getirmegiň wagty nähili?
Bu siziň mukdaryňyza bagly.Adatça, goýumyňyzy alanyňyzdan 35-50 gün gerek.

SKD ýa-da CKD berip bilersiňizmi?Kir ýuwýan maşyn zawodyny gurmaga kömek edip bilersiňizmi?
Hawa, SKD ýa-da CKD hödürläp bileris.Kir ýuwýan maşyn zawody gurmaga kömek edip bileris, kondisioner önümçilik enjamlaryny ýygnamak liniýasyny we synag enjamlaryny üpjün edýäris, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Haýsy markalar bilen hyzmatdaşlyk etdiňiz?
Akai, Super General, Elekta, Shaodeng, Westpoint, East Point, Legenda, Telefunken, Akira, Nikai we ş.m. ýaly meşhur markalar bilen hyzmatdaşlyk etdik.

OEM nyşanymyzy edip bilerismi?
Hawa, biz siziň üçin OEM nyşanyny edip bileris. MUGT ÜÇIN. Diňe bize LOGO dizaýnyny hödürleýärsiňiz.

Hil kepilligi barada näme aýdyp bilersiňiz?Sptiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edýärsiňizmi?
Hawa, 1 ýyl kepillik, kompressor üçin 3 ýyl üpjün edýäris we elmydama 1% ätiýaçlyk şaýlaryny mugt berýäris.

Satuwdan soňky hyzmat hakda näme?
Satuwdan soň uly toparymyz bar, haýsydyr bir meseläňiz bar bolsa gönüden-göni aýdyň we ähli meseleleriňizi çözmek üçin elimizden gelenini ederis.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň