c04f7bd5-16bc-4749-96e9-63f2af4ed8ec

Atylylyk we tomus tupanlary enjamlaryňyza nähili täsir edýär

Yssy we çygly bolanda enjamlaryňyzy goramagyň käbir geň galdyryjy usullary.

holodilnik

 

Yssy dowam edýär - we şu tomus howa enjamlaryňyza uly täsir edip biler.Adatdan daşary yssy, tomus tupanlary we elektrik togunyň kesilmegi tomus aýlarynda köplenç has köp işleýän enjamlara zeper ýetirip biler.Themöne olary goramak we enjamy bejermegiň öňüni almak üçin ädimler bar.

Sowadyjyňyzy we doňduryjyňyzy ýokary temperaturaly howadan goraň

Tehas ştatynyň Ostin şäherinde ýerleşýän “Sears” sowadyjy tehniki ýazyjysy Gary Başam, bu enjamlar tomus yssysyna has howp salýar, esasanam yssy ýerde goýsaňyz."Tehasda tomusda 120º 130º çenli baryp bilýän sowadyjy saklaýan adamlar bar" -diýýär.Bu enjamy iň amatly temperaturany saklamak üçin has gyzgyn we has uzak işlemäge mejbur edýär, bu bolsa öz gezeginde bölekleri has çalt könelýär.

Munuň ýerine, holodilnikiňizi salkyn bir ýerde goýuň we enjamyň ýylylygy öçürmek üçin giňişligi bolar ýaly birnäçe dýuým arassalaň.

Şeýle hem, kondensator rulonyny ýygy-ýygydan arassalamaly."Şol rulon hapa bolsa, kompressoryň has gyzmagyna we has uzyn işlemegine sebäp bolup biler we netijede oňa zeper ýetirip biler."

Bobinleriň nireden tapyljakdygyny görmek üçin eýesiniň gollanmasyny barlaň - käwagtlar kikliniň arkasynda durýarlar;beýleki modellerde holodilnikiň arkasynda.

Ahyrynda gapma-garşy bolup görünmegi mümkin, ýöne daşarda yssy we çygly bolsa, sowadyjyňyzdaky tok tygşytlaýjysyny öçüriň.Bu aýratynlyk açylanda çyglylygy guradýan gyzdyryjylary öçürýär.Başam: "Çygly bolanda, kondensasiýa çalt gurlar, bu gapyny derleýär we gazetleriňiziň çişmegine sebäp bolup biler" -diýdi.

Kondisioneriňizi ýokary temperaturaly howadan goraň

Daşarda bolsaňyz, termostaty amatly temperaturada goýuň, öýe baranyňyzda ulgamyň jaýy rahatlyk derejesine çenli sowatmagy üçin wagt has gysga.Öýde däl wagtyňyz termostaty 78º-e bellemek, ABŞ-nyň Energetika ministrliginiň energiýa tygşytlaýyş standartlaryna laýyklykda aýlyk energiýa tölegleriňizde iň köp pul tygşytlar.

Tehasyň Ostin şäherinde ýerleşýän Sears bilen HVAC tehniki ýazyjysy Endrýu Daniels: “Eger programmirläp bolýan termostat bar bolsa, eýesiniň gollanmasyny okaň we wagtlary we temperaturany rahatlyk derejäňize görä kesgitläň” -diýdi.

Açyk howanyň temperaturasy adaty ýagdaýdan ýokary bolanda, käbir AC enjamlaryna sowadyş islegini kanagatlandyrmak kyn bolar - esasanam köne ulgamlar.Elektrik toguň sowamagyny bes edeninde ýa-da öňküsinden az sowaýan ýaly,

Daniels bu çalt kondisioner hyzmatyny barlamagy synap görüň diýýär:

  • Returnhli gaýdyp gelýän howa süzgüçlerini çalyşyň.Köpüsini her 30 günden çalyşmaly.
  • Açyk kondisioner rulonynyň arassalygyny barlaň.Otlar, hapalar we galyndylar ony ýapyp biler, bu onuň netijeliligini we jaýyňyzy sowatmak ukybyny ep-esli azaldar.
  • Elektrik toguny öçüriň ýa-da aýryň.
  • Pürküji burnuny bag şlangyna dakyň we orta basyşa goýuň (“uçar” degişli şert däl).
  • Burun rulona ýakyn görkezip, ýokarky we aşak herekete sepiň, uçlaryň arasyna gönükdiriň.Bütin rulon üçin ediň.
  • Gurluşyň güýjüni dikeltmezden ozal açyk bölümiň doly guramagyna rugsat beriň.
  • Jaýy sowatmak üçin ýene bir gezek synanyşyň.

Daniels: "Içerki rulon aýazlary ýa-da buzlar ýa-da açyk mis çyzyklarda buz tapylsa, ulgamy derrew ýapyň we sowatmak üçin ulanmaň" -diýdi.“Termostatyň temperaturasynyň ýokarlanmagy hasam zeper ýetirip biler.Muny ASAP tehniki tarapyndan barlamaly.Amaly çaltlaşdyrmak üçin hiç haçan ýylylygy ýakmaň, sebäbi bu buzuň çalt eremegine sebäp bolar, enjamyň pollara, diwarlara ýa-da potoloklara suw joşmagyna sebäp bolar. ”

Açyk kondisioner enjamlary bilen, otlary we ösümlikleri daş-töwereginde kesmegi unutmaň.Dogry işlemegi we iň amatly netijeliligi saklamak üçin bezeg ýa-da gizlinlik diwarlary, ösümlikler ýa-da gyrymsy agaçlar açyk rulonyň 12 dýuýmynda bolup bilmez.Bu ýer dogry howa akymy üçin möhümdir.

Danielsiň pikiriçe, "Howa akymyny çäklendirmek kompressoryň gyzmagyna sebäp bolup biler"."Kompressoryň gaýta-gaýta gyzmagy, netijede işlemezligine we gymmat bahaly abatlaýyş tölegine sebäp bolup biljek başga-da birnäçe näsazlyklara sebäp bolar."

Elektrik togunyň kesilmegi we öçürilmegi: Tomus tupanlary we yssy tolkunlar köplenç güýjüň üýtgemegine sebäp bolýar.Elektrik togy öçýän bolsa, elektrik üpjün edijiňize ýüz tutuň.Tüweleýiň gelýändigini bilýän bolsaňyz, ABŞ-nyň Oba hojalygy ministrligi (USDA) çalt zaýalanýan zatlary doňduryja geçirmegi maslahat berýär, bu ýerde temperaturanyň has sowuk bolmagy mümkin.Doňduryjydaky zatlar USDA-a görä 24-den 48 sagada çenli gowy bolmaly.Gapyny açma.

Goňşularyň güýji bar bolsa-da, sizde ýok bolsa, gaty uzyn bolmasa, uzyn uzynlyk şnurlaryny atyň.

Başam: "Enjamlar üçin peýdaly däl uzaldyjy şnur arkaly energiýa çekmek üçin enjamlar has köp işlemeli" -diýdi.

Şeýle-de, eger-de tükeniksiz bolsaňyz ýa-da elektrik togy ýanýan bolsa, öýdäki ähli enjamlary aýryň.“Elektrik togunyň naprýa .eniýesi peselende, enjamlaryňyzy aşa güýç sarp edip, enjamlary hakykatdanam çalt ýakyp biler.Elektrik togunyň kesilmegi, elektrik togunyň kesilmeginden has erbetdir "-diýdi.

Bu tomus enjamlaryňyz bilen baglanyşykly meseläni başdan geçirýän bolsaňyz, abatlamak üçin Sears Enjam hünärmenlerine jaň ediň.Hünärmenler toparymyz, esasy markalaryň köpüsini nireden satyn alanyňyza garamazdan düzeder.


Iş wagty: 30-2022-nji dekabry