c04f7bd5-16bc-4749-96e9-63f2af4ed8ec

Aşhana enjamlaryna hyzmat etmek boýunça maslahatlar we mifler

Özüňe ideg etmek hakda bilýän zatlaryň köpüsigap-gaç ýuwýan maşyn,holodilnik, peç we peç nädogryIne käbir umumy meseleler - we olary nädip düzetmeli. 

aşhana enjamlary

Enjamlaryňyzy dogry saklasaňyz, olaryň ömrüni uzaltmaga, energiýanyň netijeliligini ýokarlandyrmaga we gymmat bahaly abatlaýyş çykdajylaryny azaltmaga kömek edip bilersiňiz.Youröne özüňizi saklamagyň dogry ýoly barada köp mifler barholodilnik, gap-gaç ýuwýan maşyn, peç we beýleki aşhana enjamlary.“Sears Home Services” -iň peýdasy hakykaty çeper edebiýatdan aýyrýar.

Aşhana mifi # 1: Diňe sowadyjymyň içini arassalamaly.

Daşyny arassalamakhas köpSears Advanced Diagnostics Group-yň sowadyjy tehniki awtory Gary Başam, holodilnikiň durmuşy üçin, esasanam kondensator rulonlary üçin möhümdir.Worryöne alada etme - bu uly iş däl we köp wagt almaz.Ol rulonlaryň tozanyny ýylda bir ýa-da iki gezek arassalamaly diýýär.

Öňler holodilnikde saklamak we bu rulonlary arassalamak has aňsatdy, sebäbi holodilnikiň ýokarsynda ýa-da arka tarapynda.Bir-iki sany süpürmek we gutardyňyz.Häzirki zaman has täze modelleriniň aşagyndaky kondensatorlar bar, bu bolsa olary has kynlaşdyryp biler.Çözüw: holodilnikiň rulonlaryny arassalamak üçin ýörite döredilen sowadyjy çotga.Sears PartsDirect-de tapyp boljak uzyn, dar we gaty çotga.

Başam: "Bobany arassalamak bilen tygşytlaýan energiýaňyz, çotganyň bahasyny hiç wagt tölemez" -diýdi.

Aşhana mifi # 2: Uzyn gezelenje çyksam, gap-gaç ýuwýan maşyn gowy bolar.

Öýüňizi uzak wagtlap terk edeniňizde, esasanam gyş aýlarynda, gap-gaç ýuwýan maşyny öçürmek peýdalydyr diýip, Sears meýdan goldaw inereneri Maýk Showalter aýdýar.Gap-gaç ýuwýan maşyn bir aýdan gowrak otursa ýa-da doňdurmanyň aşagyndaky temperatura sezewar bolsa, şlanglar gurap ýa-da doňup biler.

Ine, munuň öňüni alyp bilersiňiz.Hünärli adamyň aşakdakylary ýerine ýetirmegini isläň:

• Elektrik toguny üpjün ediji çeşmedäki gap-gaç ýuwýan maşyna öçüriň ýa-da öçürijini aýyryň.

• Suw üpjünçiligini öçüriň.

• Giriş klapanynyň aşagynda pan goýuň.

• Suw çyzygyny giriş klapanyndan aýryň we gazana akdyryň.

• Zeýkeş liniýasyny nasosdan aýryň we suwy gazana taşlaň.

Öýüňize gaýdyp baranyňyzda, hyzmaty dikeltmek üçin ökde adam bolmaly:

• Suw, drena and we elektrik üpjünçiligini täzeden birikdiriň.

• Suw we elektrik üpjünçiligini açyň.

• erguwujy käseleriň ikisini-de dolduryň we gap-gaç ýuwýan maşyny gap-gaç ýuwýan maşynyňyzdaky agyr toprak aýlawyndan işlediň (adatça “Küýzeler we gaplar” ýa-da “Agyr ýuwmak” diýilýär).

• Baglanşyklaryň syzmaýandygyna göz ýetiriň.

Aşhana mifi 33: Öz-özüňi arassalamak siklini işletmek, peçimi arassalamak üçin etmeli zatlarym.

Öz-özüňi arassalamak sikli, peçiň içini arassalamak üçin ajaýyp, ýöne peçiň iň amatly bolmagy üçin, went süzgüçini yzygiderli arassalaň ýa-da ýylda bir gezek çalşyň diýip Sears-yň anyklaýyş hünärmeni Dan Montgomeri aýdýar.

"Howa kapotynyň süzgüçini aralykdan arassalamak, aralygyň töwereginden we aralygyň aşhanasynda ýagyň köpelmegine kömek eder, bu aralygyň arassa bolmagyny aňsatlaşdyrar" -diýýär.

Öz-özüňi arassalamak üçin, peç hapa bolanda hökman işlediň.Montgomeri arassa aýlawy başlamazdan ozal uly dökülmeleri süpürmegi maslahat berýär.

Enjamyňyzda bu aýlaw ýok bolsa, ojagy arassalamak üçin spreý peçini arassalaýjy we köne tirsek ýagyny ulanyň diýýär.

Aşhana mifi # 4: Nahar aşagymda peç arassalaýjy ulanyp bilerin.

Plyönekeý söz bilen aýdylanda,noedip bilmeýärsiň.Eger aýna aşhanaňyz bar bolsa, çyzuwlaryň we beýleki zeperleriň öňüni almak üçin ony dogry arassalamak möhümdir.Montgomeri, aýna aşhanaňyza ideg etmek üçin näme etmelidigini we näme etmeli däldigini düşündirýär.

Aýna aşhanany arassalamak üçin hiç haçan aşakdakylardan birini ulanmaň:

• Abraziw arassalaýjylar

• Metal ýa-da neýlon gözenek

• Hlor akartma

• Ammiak

• Aýna arassalaýjy

Peç arassalaýjy

• Hapa gubka ýa-da mata

Aýna aşhanany nädip arassalamaly:

• Uly dökülmeleri aýyryň.

• Nahar arassalaýjysyny ulanyň.

• Arassalaýjy birnäçe minut dursun.

• Abraziw däl pad bilen süpüriň.

• Arassalanandan soň, arassalaýjyny arassa, ýumşak mata bilen aýyryň.

Aşhana enjamlary baradaky mifler!Sowadyjyňyzdan, gap-gaç ýuwýan maşynyňyzdan, peçden we peçden has köp peýdalanmak üçin täze enjamlara hyzmat etmek baradaky bilimleriňizi ulanyň.

Baglaň we tygşytlaňaşhana enjamlaryna hyzmat etmek.


Iş wagty: Fewral-13-2023