c04f7bd5-16bc-4749-96e9-63f2af4ed8ec

Sowatmak ýa-da sowatmazlyk: Iýmit sowadyjy hakda bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

zatlary sowatmak

 

Hakykat: Otagyň temperaturasynda iýmit bilen baglanyşykly keselleri döredýän bakteriýalaryň sany her ýigrimi minutda iki esse artyp biler! Sowuk pikir, şeýlemi?Zyýanly bakteriýa täsirine garşy göreşmek üçin iýmit sowadyjy bolmaly.Whatöne näme we näme sowatmaly däldigini bilýärismi?Süýdüň, etiň, ýumurtganyň we gök önümleriň holodilnikdedigini hemmämiz bilýäris.Şeýle hem ketçupyň has uzak saklanmagy üçin sowadylmalydygyny bilýärdiňizmi?Ora-da bişen bananlary derrew holodilnikde açmalymy?Derileri goňur bolup biler, ýöne miweleri bişer we iýer. Hawa, holodilnikde iýmit saklamak üçin köp maslahatlar bar.Esasanam Hindistan ýaly tropiki ýurtlarda bu meselede goşmaça üns berilmelidir.Mysal üçin, iýmitleri sowatmak üçin goýmazdan ozal elmydama ýapmaly.Diňe onuň bilen dürli yslaryň iýmit önümlerine ýaýramagynyň öňüni almak bilen çäklenmän, iýmitiň guramagynyň we tagamlarynyň ýitmeginiň öňüni alyň. Sowadyjynyň esaslary barada size maglumat berýär - (Sowadyjyňyzy ýapmak üçin 5 maslahat)Ideal temperaturaIýmitiňizi sowatmak, kesel döredýän bakteriýalaryň derrew ösmegini saklaýar we şonuň üçin ony howp zonasyndan uzaklaşdyrýar.Bangalorda ýaşaýan iýmitleniş lukmany doktor Anju Sud: “Iň gowusy, sowadyjynyň temperaturasy 4 ° C, doňduryjynyň bolsa 0 ° C-den pes bolmaly.Bu mikroorganizmleriň ösmegi üçin daşky gurşaw däl, şonuň üçin zaýalanmagy gijikdirýär. "

Emma gapy möhüriniň her aý ýa-da bir gezek ýerine ýetirýändigini barlaň.Diňe aşhanany däl-de, içindäki nahary sowatmak isleýäris!(Sowadyjyňyzyň temperaturasy nähili?)

azyk sowadyjy

Çalt Maslahat: Her üç hepdede sowadyjyny boşadyň we içki ýüzleriň hemmesini çörek sodasy ergini bilen süpüriň we iki sagatlyk düzgüni ýatda saklaň.(Galan zatlar bilen bişirmegiň döredijilik ýollary | Esasy zatlara dolan)Iýmit nädip saklanmalyHaýsy iýmit önümlerini sowatmak üçin holodilnikde saklamaly we haýsysyny saklamaly däl?Gündelik ulanylýan käbir maddalary sanadyk - (Şeraby nädip saklamaly)ÇörekÇöregi holodilnikde saklamak ony gaty çalt guradýar, şonuň üçin bu wariant hökman aradan aýrylýar.Çörek ýa-da plastmassa ýa-da folga bilen örtülmeli ýa-da doňdurylan bolmaly, ýa-da täzeligini ýitirip biljek otag temperaturasynda örtülmeli, ýöne çalt guramaýar.Soud: “Sowadyjyda çörek has çalt bolýar, ýöne galybyň ösmegi bolup geçmeýär.Hiç bir galyndy talaňçylygy aňlatmaýar diýen ýalňyş pikir.Hakykat, çörek diňe otag temperaturasynda saklanmalydyr we bellikde aýdylyşy ýaly bir günüň içinde sarp edilmelidir. ”(Softumşak, gümürtik we çyg: Ak çöregi nädip ýasamaly)MiweHindi aşhanalarynda duş gelýän başga bir ýalňyş düşünje, miweleri saklamak bilen baglanyşykly.Deli, ITC Şeraton, aşpez Vaibhav Bhargava: “Adamlar banan we almany holodilnikde saklaýarlar, aslynda hökmany däl.Garpyz we musk gawun ýaly miweler kesilende sowadylmaly we saklanmalydyr. ”Şonuň üçinem pomidorlar, bişmegine päsgel berýändigi sebäpli holodilnikde bişen tagamyny ýitirýär.Täze lezzetini saklamak üçin olary sebetde saklaň.Şetdaly, erik we erik ýaly daş miweleri derrew iýmeseňiz, holodilnik sebedinde saklamaly.Banan diňe içeri girmeli, holodilnik bişensoň, olary iýmek üçin goşmaça bir-iki gün berer.Dr.Soud: "Ilki bilen miweleriňizi we gök önümleriňizi gowy ýuwuň, soňra guradyň we adatça aşaky gatlak bolan holodilnikde degişli bölümlerde saklaň."

öý holodilnik

Nokatlar we guradylan miwelerNokatdaky doýmadyk ýag düzümi gaty gowşak we saglyga täsir etmeýän, ýöne tagamyny üýtgedýän gödek bolup biler.Olary sowadyjyda howa geçirmeýän gapda saklamak has akyllydyr.Guradylan miweler üçin hem edil şonuň ýaly.Adaty miwelerden çyglylygy az bolsa-da, sowadylanda we saklananda has sagdyn bolýar. (The Nutty Affair: Her gün haýsy hoz bolmaly we näçe?)ŞertlerKetçup, şokolad sousy we akja şerbeti ýaly önümler konserwantlaryň paýy bilen gelse-de, bir-iki aýdan köp saklamak isleseňiz, holodilnikde saklamak maslahat berilýär.Sud: “Adamlaryň ketçup satyn alanyndan soň holodilnikde saklaýandygyna geň galýaryn.Onuň eýýäm kislotalydygyna we ýaramlylyk möhletiniň 1 aýdygyna düşünmelidiris.Diňe ony has uzak saklamak isleseňiz, holodilnikde saklamaly.Birmeňzeş ysly zatlar üçin.Bir aýyň içinde iýmegi meýilleşdirýän bolsaňyz, olary sowatmagyň zerurlygy ýok. ”Ejeňiziň barmak lickin çeýnilerini täze bolmagy üçin holodilnikde saklamagyň möhümdigi barada eýýäm size sapak berendigine ynanýaryn.Atylylyk, ýagtylyk, çyglylyk we howa ysly zatlaryň we ösümlikleriň duşmanydyr we olary sowuk, garaňky ýerlerde aşa gyzgynlykdan uzaklaşdyrmak möhümdir.ImpulsGeň zat, köp öýlerde hatda impulslar sowadyjyda saklanýar.Doktor Sud howany arassalaýar, “Sowuklamak impulslary mör-möjekleriň ýokaşmagyndan goramak üçin jogap däl.Çözüw, birnäçe gyrgyç goýmak we howa geçirmeýän gapda saklamak ".GuşTäze ýa-da bölek guşlaryň holodilnikde diňe bir-iki gün dowam etjekdigini bilýärdiňizmi?Bişirilen tagamlar, belki, birnäçe gün dowam eder.Täze guşlary doňduryň we bir ýyla çenli dowam eder.Leftovers bilen iş salyşmakAşpez Bhargava galyndylary saklamak we gaýtadan ulanmak üçin howany arassalaýar: “Galyndylar, zerur bolsa, bakteriýalaryň köpelmezligi üçin holodilnikde saklamaly.Gyzdyrylanda ähli önümler, esasanam süýt ýaly suwuklyklar, sarp edilmezden ozal dogry gaýnadylmalydyr.Hatda balyk we çig iýmit önümleri hem açylan badyna iýilmeli ýa-da çuňňur doňmaly.Temperatureygy-ýygydan temperaturanyň üýtgemegi bakteriýalaryň köpelmegine sebäp bolup biler. ”Çalt Maslahat: Iýmit hasaplaýjysynda hiç haçan iýmit eremäň we marinat etmäň.Iýmit önümlerini otag temperaturasynda bakteriýalaryň köpelmegini çäklendirmek üçin sowuk suwda ýa-da mikrotolkunda erediň.


Iş wagty: 20-2023-nji fewral