c04f7bd5-16bc-4749-96e9-63f2af4ed8ec

Önümler

6KG energiýa tygşytlaýjy öň ýüklemek doly awtomatiki kir ýuwýan maşynyň bahasy

Gysga düşündiriş:

Kuwwaty : 6KG, 7KG, 8KG, 9KG, 10KG

Dizaýn D Guradyjy bilen / Guradyjy bilen

Play LED görkez

Logotip : omörite logotip

MOQ : 1 * 40HQ (Her model üçin)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

7KG poslamaýan polatdan ýasalan jikme-jiklikler1

Aýratynlyklary

Kir ýuwýan maşynymyz bilen has ýaşyl durmuşdan lezzet alyň.

Dizaýn ussatlygy
Kir ýuwýan maşynymyz, daş-töweregine gabat gelmek üçin gurlupdyr we kazyýet işiniň aňsatlygyny üpjün etmek üçin seresaplylyk bilen dolandyryş panelleri we ergonomiki gurluşyk bar.Egin-eşikleriňizi arassalamak durmuşyna ägirt uly ähmiýet berýäris.

Easyeňil işlemek has amatly ýuwmak
Kir ýuwmak zerurlyklaryňyza mahsus, Siziň etmeli zadyňyz, saýlanan ýuwmak işiniň başlangyç düwmesini basmak, kir ýuwýan maşynymyz hiç hili ýalňyşlyksyz arassalaýar.Hinguwmagyň ähli prosesini gözegçilikde saklap bilersiňiz, az tagalla, ýöne has arassa.

Jikme-jiklikler

7KG poslamaýan polatdan ýasalan jikme-jiklikler4

Parametrler

Potensial

6KG

Aýlanma tizligi (rpm)

600

Reňk

Ak / Kümüş çal / Kümüş

Görkezýär

Yşyk-diodly indikator

Gaplamak mukdary 40 * HQ (toplumlar)

228

Gapynyň ululygy

¢ 310

Gapynyň daşky görnüşi

6 456

Gapy açyk burç

180 °

Içerki deprek göwrümi

40L

Içerki deprek materialy

Poslamaýan polatdan (430 SS)

Daşarky deprek materialy

PP + 30% Aýna süýüm

Coverokarky gapagyň materialy

MDF

Dolandyryş paneliniň materialy

ABS (VE-0855)

Giriş klapan mukdary

Leeke giriş / goşa giriş

Zeýkeş ýoly

Zeýkeş

Motor görnüşi

Universal Motor (alýumin sim)

Motor tizligi

17000rpm

Suw derejesi datçigi

Düwme görnüşi

Düwmeler

Spreý

Temperatura

Sowuk20 / 40/60/90

Suwsuzlyk sesi

Wash≤62dB; Spin≤76dB

Suw derejesini saýlamak

Temperaturany saýlaň

Aýlaw tizligini saýlamak

0/600/800/1000

Kynçylyksyz iş wagty

00 2300s

Aýratynlyklary

7KG poslamaýan polatdan ýasalan jikme-jiklikler3

Arza

7KG poslamaýan polatdan ýasalan jikme-jiklikler2

Sorag-jogap

Göni öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?
Biz 1983-nji ýylda döredilen, 8000-den gowrak işçini öz içine alýan hünärmen öndüriji we size iň gowy hilli, iň çalt gowşuryş we iň ýokary karz görkezmek üçin elimizden gelenini ederis, siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

Kir ýuwýan maşynyň haýsy görnüşlerini hödürleýärsiňiz?
Öň ýükleýji kir ýuwýan maşyn, ekiz çüýşe kir ýuwýan maşyn, ýokarky ýükleýji kir ýuwýan maşyn bilen üpjün edýäris.

Öň ýükleýji kir ýuwýan maşyn üçin haýsy mümkinçilik berýärsiňiz?
Üpjün edýäris: 6kg.7kg.8kg.9kg.10kg.12kg we ş.m.

Motoryň materialy näme?
Alýumin mis 95% bar, müşderi ýokary hilli alýumin motorymyzy kabul edýär.

Hil önümlerini nädip üpjün edip bilersiňiz?
Qualityokary hilli önüm öndürýäris, QC terminine berk eýerýäris. Ilki bilen çig mal üpjün edijimiz diňe bir üpjün etmeýär.Beýleki zawodlary hem üpjün edýärler.Şonuň üçin ýokary hilli çig mal ýokary hilli önüm öndürip biljekdigimize göz ýetirýär .Şondan soň SGS, TUV tarapyndan tassyklanan öz synag LAB bar, önümimiziň her biri önümçiligiň öň ýanynda 52 synag enjamyny synagdan geçirmeli.Oňa ses, öndürijilik, energiýa, yrgyldy, himiki laýyklyk, işlemek, çydamlylyk, gaplamak we daşamak we ş.m. synaglar gerek. AII harytlar ugramazdan ozal 100% barlanýar.Iň azyndan 3 synag edýäris, gelýän çig mal synagyny, nusga synagyny, soňra köp önümçiligi.

Mysal berip bilersiňizmi?
Hawa, nusga berip bileris, ýöne müşderi nusga we ýük tölegini tölemeli.

Getirmegiň wagty nähili?
Bu siziň mukdaryňyza bagly.Adatça, goýumyňyzy alanyňyzdan 35-50 gün gerek.

SKD ýa-da CKD berip bilersiňizmi?Kir ýuwýan maşyn zawodyny gurmaga kömek edip bilersiňizmi?
Hawa, SKD ýa-da CKD hödürläp bileris.Kir ýuwýan maşyn zawody gurmaga kömek edip bileris, kondisioner önümçilik enjamlaryny ýygnamak liniýasyny we synag enjamlaryny üpjün edýäris, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Haýsy markalar bilen hyzmatdaşlyk etdiňiz?
Akai, Super General, Elekta, Shaodeng, Westpoint, East Point, Legenda, Telefunken, Akira, Nikai we ş.m. ýaly meşhur markalar bilen hyzmatdaşlyk etdik.

OEM nyşanymyzy edip bilerismi?
Hawa, biz siziň üçin OEM nyşanyny edip bileris. MUGT ÜÇIN. Diňe bize LOGO dizaýnyny hödürleýärsiňiz.

Hil kepilligi barada näme aýdyp bilersiňiz?Sptiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edýärsiňizmi?
Hawa, 1 ýyl kepillik, kompressor üçin 3 ýyl üpjün edýäris we elmydama 1% ätiýaçlyk şaýlaryny mugt berýäris.

Satuwdan soňky hyzmat hakda näme?
Satuwdan soň uly toparymyz bar, haýsydyr bir meseläňiz bar bolsa gönüden-göni aýdyň we ähli meseleleriňizi çözmek üçin elimizden gelenini ederis.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň