c04f7bd5-16bc-4749-96e9-63f2af4ed8ec

Önümler

9000 Btu T1 T3 sowadyjy Diňe R410a inwertory bölüji AC inwertory kondisioner

Gysga düşündiriş:

1. 4D howa akymy ional islege bagly)
2. Pes ses (iň pes)
3. 5 janköýer tizligi
4. Akylly howa akymy
5. Super funksiýa
6. Global elektrik üpjünçiligi dizaýny ional islege bagly)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Diňe R410a sowatmak

Aýratynlyklary

1. 4D howa akymy ional islege bagly)
Howanyň paýlanyşyny we akymyny gowulaşdyrmaga, sizi has rahat duýmaga kömek edýär, 4 ýol sowuk howany otagyň her burçuna çalt we täsirli köp ugurlara ýaýradýar.
2. Pes ses (iň pes)
Kondisioneriň sesi 18dB-e ýetip biler.
3. 5 janköýer tizligi
Sessiz / pes / orta / ýokary / super.Funksiýa ýeliň tizligi üçin dürli talaplary kanagatlandyrýar.
4. Akylly howa akymy
Sowadyş tertibinde ulanyjylaryň kellesine göni ýeliň öňüni almak üçin went burçy ýokaryk çykýar.
Heatingyladyş tertibinde, ýyly ýeliň ulanyjylaryň aýaklaryna urmagyny üpjün etmek üçin went burçy aşaklygyna.
5. Super funksiýa
Bu funksiýa bilen, kondisioner sowadyş ýa-da ýyladyş kuwwatyny, 30-a golaý çalt sowatmagy, 1 minutyň içinde güýçli gyzdyrmagy has ýokary derejä çykarar.
6. Global elektrik üpjünçiligi dizaýny ional islege bagly)
Dizaýn, globallaşan elektrik üpjün edijileriniň we rozetkalarynyň dürli görnüşlerine laýyk gelýär.

Haryt paneli

Diňe R410a sowatmak

Iş temperaturasy

Diňe R410a sowadyjy2

Parametrler

Potensial

9000Btu

Funksiýa

Atylylyk we sowuk;Diňe sowatmak

Kuwwat tygşytlamak

Tersine kondisioner; inwertor kondisioneri ýok

Temperatura

T1 (< 43 ℃) ; T3 (< 53 ℃)

Temperaturanyň görkezilmegi

Sanly displeý; Içerki aç-açan ekran

Howa akymy

2D; 4D

Reňk

Ak we ş.m.

Iň pes ses derejesi

18dB

Naprýa .eniýe

220V 50Hz / 110V 60Hz

EER

2.7 ~ 3.2

COP

3.0 ~ 3.5

Howa akymynyň göwrümi

500 m³ / sag ~ 900 m³ / sag

Şahadatnama

CB; CE; SASO;ETL we ş.m.

Logotip

Logörite logo / OEM

WIFI

Elýeterli

Uzakdan dolandyryş

Elýeterli

Awto arassa

Elýeterli

Kompressor

RECHI; GMCC; SUMSUNG; ýokary we ş.m.

doňdurma serişdesi

R22 / R410 / R32

MOQ

1 * 40HQ (Her model üçin)

Mis turba

3m / 4m / 5m

Garaşan

Içerki maşyn goldawyny üpjün ediň, daşarky maşyn goldawy goşmaça satyn almaga mätäç

Aýratynlyklary

Diňe R410a sowatmak

Has giňişleýin maglumat

Diňe R410a sowatmak esasy6

Gaplamak we esbaplar

Diňe R410a sowatmak

Arza

Diňe R410a sowadyjy7

Sorag-jogap

Göni öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?
Biz 8000-den gowrak işçini goşmak bilen, 1983-nji ýylda döredilen hünärmen öndüriji we size iň gowy hilli, iň çalt gowşuryş we iň ýokary karz görkezmek üçin elimizden gelenini ederis, siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

Esasan haýsy önümleri hödürleýärsiňiz?
Bölünen kondisionerler bilen üpjün edýäris;göçme kondisionerler;polda duran kondisionerler we penjire kondisionerleri.

Diwara gurlan bölünen kondisioner üçin haýsy mümkinçilik berýärsiňiz?
9000 BTU, 12000 BTU, 18000 BTU, 24000 BTU, 30000 BTU bölünen kondisioner bilen üpjün edýäris.

3m mis turba hödürläp bilersiňizmi?
Hawa, mis turbalary islege bagly, müşderiniň isleýän uzynlygyny üpjün edip bileris.

Haýsy kompressorlar üpjün edilýär?
RECHI üpjün edýäris;GRE;LG;GMCC;SUMSUNG kompressorlary.

R22 R410 we R32 gazynyň näme tapawudy bar?
R22 CHCLF2 (hlorodifuorometan) -dan ýasalýar, ozonosferany ýok eder.
R410A täze ekologiýa taýdan arassa sowadyjy, ozonosferany ýok etmeýär, adaty R22 kondisioneriniň iş basyşy takmynan 1,6 esse, sowadyjy (ýyly) ýokary netijelilik, ozonosferany ýok etmeýär.
R32, CH2F2 (difluorometan) -dan ýasalýar.Partlaýjy däl, zäherli däl, ýangyjy, ýöne şonda-da howpsuz sowadyjy.R32-iň energiýa tygşytlaýjy, ýaşyl we ozonsyz gatlagy häzirki zaman sowadyjylaryň täze ýyldyzlarynyň birine öwrüldi.

Mysal berip bilersiňizmi?
Hawa, nusga berip bileris, ýöne müşderi nusga we ýük tölegini tölemeli.

Getirmegiň wagty nähili?
Bu siziň mukdaryňyza bagly.Adatça, goýumyňyzy alanyňyzdan 35-50 gün gerek.

SKD ýa-da CKD berip bilersiňizmi?Kondisioner zawodyny gurmaga kömek edip bilersiňizmi?
Hawa, SKD ýa-da CKD hödürläp bileris.Kondisioner zawody gurmaga kömek edip bileris, kondisioner önümçilik enjamlaryny ýygnamak liniýasyny we synag enjamlaryny üpjün edýäris, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

OEM nyşanymyzy edip bilerismi?
Hawa, biz siziň üçin OEM nyşanyny edip bileris. MUGT ÜÇIN. Diňe bize LOGO dizaýnyny hödürleýärsiňiz.

Hil kepilligi barada näme aýdyp bilersiňiz?Sptiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edýärsiňizmi?
Hawa, 1 ýyl kepillik, kompressor üçin 3 ýyl üpjün edýäris we elmydama 1% ätiýaçlyk şaýlaryny mugt berýäris.

Satuwdan soňky hyzmat hakda näme?
Satuwdan soň uly toparymyz bar, haýsydyr bir meseläňiz bar bolsa gönüden-göni aýdyň we ähli meseleleriňizi çözmek üçin elimizden gelenini ederis.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň